At the conference on artistic research organised by the Swedish Research Council I will present my paper (in Swedish) “Att bygga ett rörligt konstnärligt forskningsfält”<h2>Abstract</h2>

Efter några decennier av konstnärlig forskning i Sverige har vi kommit långt. Många avhandlingar och seniora projekt, ett flöde inom flera fält som är fördelat på många olika ämnen och teman. Floran av metoder som åberopas blir större och teoriutvecklingen går långsamt framåt. Men det är min uppfattning att det finns ett område där vi fortfarande har långt kvar: forskningsprojekten relaterar inte till varandra i tillräcklig stor utsträckning. Resultatet blir att vi får en samling isolerade kunskapsöar utan broar vilket får till följd att vi inte bygger en dynamisk konstnärlig forskningsidentitet. Konstnärlig forskning är ofta definierad utifrån en individuellt orienterad frågeställning men jag vill hävda att detta inte är del av problemet. Det finns ingen motsättning mellan starkt individualistiskt orienterade forskningprojekt och en bred förankring i tidigare forskning. Jag vill också hävda att vi kan inte bygga ett fungerande forskningsområde utan att de enskilda projekten bygger på en bred kännedom om fältet och att denna tydligt redovisas i arbetet.

Click the tag/category for related posts

Tags:

Categories:

Updated: